มอบเงินสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
29

 

ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางบุญเทียม  ชะยะระ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นางอำพร  ดวงทิพย์  บ้านเลขที่ ๓๗๙ หมู่ ๓ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๕๐๐ บาท