มอบเงินสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของกองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
21

 

ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางรัตนาภรณ์  สายวงค์ปัญญา  ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายพิพัฒน์  กิตติภาคย์พฤทธิ์ บ้านเลขที่ ๑๓๒ หมู่ ๓ ชุมชนบ้านศาลาดอน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๕๐ บาท