การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13 กันยายน 2561

0
72

นายสุรพล บุรินทราพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จากนั้น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำโดย นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้นำคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดลำปาง ออกตรวจนิเทศหอพักในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจสอบให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการหอพักในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Print Friendly, PDF & Email