เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายนายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด “ ” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยเทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นครและโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา โรงเรียนบ้านกาดเมฆ ตำบลชมพู และโรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้ความรู้และปลูกจิตสำนักแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกายสุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน