เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เปิดรับแสดงตนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2562

0
398
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรี เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 ทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้กำหนดรับแสดงตนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทั้งรายเดิม และรายใหม่ และทุกรายที่รับเงินสดและรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร โดยมีกำหนดการรับแสดงตน ดังนี้
– วันที่ 19 กันยายน 2561 รับแสดงตนผู้ป่วยเอดส์ เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่หยุดพักเที่ยง) ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณโรงเรียนบ้านดอนตัน(เดิม) หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู
– วันที่ 21 กันยายน 2561 รับแสดงตนผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามเวลาและสถานที่จ่ายเงิน เบี้ยยังชีพในชุมชน
– วันที่ 24 – 28 กันยายน 2561 รับแสดงตนผู้สูงอายุและผู้พิการ เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่หยุดพักเที่ยง)    ณ กองสวัสดิการสังคม บริเวณโรงเรียนบ้านดอนตัน(เดิม) หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู
เอกสารหลักฐานการแสดงตนของผู้รับเบี้ยยังชีพทุกประเภท
กรณีไปแสดงตนด้วยตนเอง
ผู้สูงอายุ บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรต้องไม่หมดอายุ)
คนพิการ บัตรประจำตัวคนพิการ (ต้องไม่หมดอายุ) หรือ สมุดประจำตัวคนพิการ (ต้องไม่หมดอายุ) หรือ ใบแทนบัตรประจำตัวคนพิการ (ต้องไม่หมดอายุ หากหมดอายุจะพิจารณาตามกรณี)
กรณีมอบอำนาจ
ผู้สูงอายุ
๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรอกเอกสารให้ครบถ้วน)
๒. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
คนพิการ
๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรอกเอกสารให้ครบถ้วน)
๒. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
     เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทั้งรายเดิม และรายใหม่ มาแสดงตนโดยพร้อมเพรียงกันในวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นเทศบาลเมืองเขลางค์นครจะชะลอการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในปี 2562 จนกว่าจะได้มีการแสดงตนเป็นที่เรียบร้อย และในปีงบประมาณ 2562 นี้ทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพและเบี้ยผู้พิการ กรณีรับเงินสดในชุมชน วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ต่อไป
Print Friendly, PDF & Email