โครงการอบรมมารยาทไทยและศาสนพิธี

0
68

วันนี้วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมมารยาทไทยและศาสนพิธี ณ ห้องประชุมโรงแรมบุษย์น้ำทอง เพื่อเป็นการปลูกฝังมารยาทไทยและศาสนพิธีให้แก่ เด็ก เยาวชน ครูในสถานศึกษา และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และเพื่อสร้างบุคคลให้เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องมารยาทไทยและศาสนพิธีให้แก่ชุมชนและสถานศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน ครูในสถานศึกษา และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เข้ารับการอบรมกว่า ๘๐ คน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง บรรยายให้ความรู้และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทไทยและศาสนพิธีที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชนและสถานศึกษาต่อไป

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน