เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

0
258

เร่งแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน

                       

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  เปิดเผยถึงการดำเนินงานศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการรับเรื่องราวปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาแจ้งปัญหาความต้องการบริการสาธารณะเหตุเดือดร้อนรำคาญ และเพื่อให้การบริหารราชการดำเนินไปด้วยความถูกต้อง สามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

โดยประชาชนสามารถร้องทุกข์ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

  1. ร้องทุกข์ด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณ

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชั้น 1 (อาคารบริษัท ทีโอที จำกัด)

  1. ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ 054-223701
  2. ร้องทุกข์ทางเว็ปไซต์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร kelangnakorn.go.th
  3. ร้องทุกข์ทางเฟสบุ๊คเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

www.facebook.com/kelangnakornlampang

  1. ร้องทุกข์สายตรงนายกทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร หมายเลขโทรศัพท์ 081-9519125
  2. ร้องทุกข์ในรายการวิทยุ “เทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน”ซี่งมีเวลาออกอากาศ

ดังนี้

6.1 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 15.00 – 16.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง คลื่นความถี่ FM 97 MHz หมายเลขโทรศัพท์ 054-2245561

6.1 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 15.00 น. ทางสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง คลื่นความถี่ FM 99 MHz หมายเลขโทรศัพท์ 054-323203

 

ทั้งนี้มีกระบวนการในการดำเนินการตามขั้นตอนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดังนี้

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน