1. เทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดผาลาด

ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดผาลาด ชุมชนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝั่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการต่อไป

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน