ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ
วันนี้ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และ นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครในเขตตำบลพระบาทและตำบลกล้วยแพะ ผู้นำชุมชนในเขตตำบลกล้วยแพะ กลุ่มผู้สูงอายุในเขตตำบลกล้วยแพะ พร้อมด้วยประชาชนทีเกี่ยวข้องในเขตตำบลกล้วยแพะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ภายในงานมีการแห่ผ้าห่มพระธาตุ การฟ้อนสักการะองค์พระธาตุ และกิจกรรมทำบุญสรงน้ำ พระธาตุดอยม่วงคำตลอดทั้งวัน

แบ่งปัน