เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 12 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2561

0
514

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 12 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2561

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ารับการดูแลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยได้เปิดเผยถึงนโยบายการส่งเสริมการศึกษาของเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ว่า ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 4 ตำบล มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระจายอยู่ 12 แห่ง และทุกแห่งมีผู้ปกครองในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครส่งบุตร หลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งมีครู และผู้ดูแลเด็ก ที่มีความรู้ ความสามารถ จบการศึกษาสาขาด้านปฐมวัยโดยตรง ทำให้เด็กเล็กได้มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่ายกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์ มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สมวัย ซึ่งในปี 2561 นี้ ทางเทศบาลเมือง เขลางค์นครจะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครไว้ ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครไม่น้อยกว่า 6 เดือน
1.2 อายุ (เกณฑ์อายุ ๒ ปี บริบูรณ์)เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
1.3 เด็กต้องมีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
2. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร
2.1 ใบสมัครซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอก้อความสมบูรณ์แล้ว
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด
2.3 สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
2.4 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันสมัคร พร้อมยื่นใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
2.5 สมุดบันทึกสุขภาพ หรือใบรับรองแพทย์
2.6 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
3. วัน เวลา สถานที่รับสมัครและมอบตัวนักเรียน
3.1 รับสมัครปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 เมษายน 2561 ในเวลา
08.00 – 16.30 น.(เวลาราชการเท่านั้น)
3.2 สถานที่รับสมัคร พร้อมใบสมัครติดต่อได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทั้ง 4 ตำบล จำนวน 12 ศูนย์ฯ ดังนี้
1. ตำบลปงแสนทอง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่
1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกาด
1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่ากล้วย
1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไร่นาน้อย
2. ตำบลชมพู มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่
2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านฟ่อน
2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองยาง
2.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านศรีหมวดเกล้า
3. ตำบลพระบาท มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่
3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบุญเกิด
3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดม่อนจำศีล
3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหนองห้า
3.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโทกหัวช้าง
3.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาลาด
4. ตำบลกล้วยแพะ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่
4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดกล้วยหลวง
4. การกำหนดเวลาเรียน (ในวัน และเวลาราชการ)
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาเข้าเรียน 07.30 – 15.00 น.

เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง เขลางค์นคร และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนรู้ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กเล็ก และพร้อมที่จะเรียนรู้ก้าวไปสู่ในระดับชั้นอนุบาลต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โทร.054-324195 ทาง Facebook // เทศบาลเมืองเขลางค์นคร หรือ ทางเว็บไซด์ www.kelangnakorn.go.th

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน