ประชุมประชาคมเมืองระดับเทศบาลฯ

0
57

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครเป็นประธานในการประชุมประชาคมเมืองระดับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 โดยมีฟคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เข้าร่วมการประชุม ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมกันพิจารณาเพิ่มเติมโครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบก่อสร้างอาคารประกอบต่างๆ และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 2. โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน 1 โครงการ ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโครงการตามี่ได้เสนอในเวทีประชาคมทุกโครงการ

Print Friendly, PDF & Email