เทศบาลเมืองเขลางค์นครเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562-2563

0
558

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ข้อ 7 ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป สามารถยื่นลงทะเบียนคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง
โดยใช้หลักฐานตัวจริงพร้อมสำเนา ที่ผู้สูงอายุลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องประกอบการยื่นคำขอฯ จำนวน 1 ชุด ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย (บัตรต้องไม่หมดอายุ)
พร้อมสำเนา
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ พร้อมสำเนา
โดยสรุปแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
1 ผู้ที่เกิดก่อน 2 ตุลาคม 2501 และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
ลงทะเบียนในช่วง มกราคม-กันยายน 2561(ปีงบประมาณ 2561)
ได้รับเงินในงวดเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
ตัวอย่างเช่น ผู้สูงอายุเกิดมกราคม 2498 อายุ 63 ปี มาลงทะเบียน จะได้รับเงินตั้งแต่งวดเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
2 ผู้ที่เกิด 2 ตุลาคม 2501- 1 ตุลาคม 2502
ลงทะเบียนในช่วงมกราคม-กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
ได้รับเงินเดือนถัดไป จากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
ยกตัวอย่าง เช่น ผู้สูงอายุเกิดมกราคม 2502 จะมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ในเดือนมกราคม 2562 มาลงทะเบียนจะได้รับเงินตั้งแต่งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
3 ผู้ที่เกิดก่อน 2 ตุลาคม 2502
ลงทะเบียน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561(ปีงบประมาณ 2562) ได้รับเงินงวดเดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป (ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563)
ยกตัวอย่างเช่น ผู้สูงอายุเกิดเมษายน 2498 อายุ 63 ปี และผู้สูงอายุเกิดเดือนธันวาคม 2501 ปัจจุบันอายุ 59 ปี ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนในเดือนมกราคม-กันยายน 2561 จะได้รับเงินในเดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงกำหนดดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562- 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่หยุดพักเที่ยง ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนบ้านดอนตันเดิม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-324217

************************************************************

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน