การดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ในชุมชน(กรณีรับเงินสด) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 (วันที่ 9 มีนาคม 2561)

0
71