ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก จัดกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดกาดเมฆ ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ตำบลชมพู โดยนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเขลางค์นครได้มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ  รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการนั้น

แบ่งปัน