กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดนตรีล้านนา)

0
51

กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดนตรีล้านนา) ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยตำบลชมพู