จังหวัดลำปางและเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอความร่วมมือประชาชน “ยุติการเผาทุกชนิด” เพื่อลดปัญหาหมอกควัน 

0
162
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยว่า ในวันนี้วันที่ 5 มีนาคม 2561 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ตรวจเช็คสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดลำปางพบมีหมอกควันปกคลุม ซึ่งเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการเผาไหม้
โดยค่าPM10 ที่วัดได้จากสถานีตรวจวัดตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อยู่ที่ 112 ไมโครกรัมต่อลูกบาศน์เมตร ซึ่งถือว่าใกล้เคียงค่าห้ามเกินมาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศน์เมตร และดัชนีคุณภาพทางอากาศ(AQI)อยู่ที่ 95 ทั้งนี้เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตามนโยบายของนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องด้วยในฤดูแล้งของทุกปี ช่วงเดือนมกราคม – เมษายน มักเกิดไฟป่าขึ้นจนทำให้เกิดหมอกควันปกคลุมทั่วพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน บดบังทัศนวิสัย และเป็นอุปสรรคในการคมนาคมขนส่ง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและเพื่อลดมลพิษทางอากาศโดยรวม จึงขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และจังหวัดลำปางทุกคน ช่วยกันสอดส่องดูแล เฝ้าระวัง และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยการยุติการเผาป่า งดเว้นการเผาขยะ เศษวัสดุรวมถึงวัชพืชต่างๆ ทุกชนิด หากมีเศษวัสดุใบไม้วัชพืชเหลือใช้ให้ทำการหมักเป็นปุ๋ยหรือกำจัดโดยแผ้วถาง หรือการไถกลบแทน เด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มี หมอกควันปกคลุม
หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก ประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติ ตามข้อแนะนำจากภาคราชการ และหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์
หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดดังกล่าว หรือต้องการแจ้งเหตุฉุกเฉิน สามารถแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 054-219199 ตลอด 24 ชั่วโมง