แจ้งกำหนดจำนวนสมัยประชุม ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561, วันเริ่มและระยะเวลาของสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562

0
156