ประกวดแผนรณรงค์ “ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน”

0
229

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดแผนรณรงค์ “ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทการประกวด
1. ประเภทนิสิต นักศึกษา
คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดสาขาและคณะ ทีมละไม่เกิน 5 คน โดยจะต้องมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน กลุ่มหนึ่งสามารถเสนอแผนรณรงค์ได้เพียง 1 แผนเท่านั้น และจะต้องมีอาจารย์ในสถาบันที่สังกัดลงนามรับรอง แต่ละสถาบันสามารถส่งทีมเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มลงนาม และแนบสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องคนละ 1 ใบ และส่งแผนรณรงค์ พร้อมไฟล์สื่อรณรงค์มาทางไปรษณีย์ โดยผู้ชนะการประกวดจะต้องมานำเสนอผลงานในงานวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2561
2. ประเภทประชาชนทั่วไป
คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร ไม่จำกัดเพศ อายุ วุฒิการศึกษาของผู้เข้าประกวด ทีมละไม่เกิน 5 คน โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาบัตรประชาชนคนละ 1 ใบ และส่งแผนรณรงค์ พร้อมไฟล์สื่อรณรงค์มาทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยผู้ชนะการประกวดจะต้องมานำเสนอผลงานในงานวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2561

โจทย์การประกวด
หน่วยงานของรัฐมีงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ไม่มาก แต่มีความประสงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ ตระหนัก เกิดจิตสำนึก ร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน จึงต้องการแผนรณรงค์ลดก๊าซเรือนกระจกที่ “โดนใจ” ประชาชนทั่วไป ใช้งบประมาณไม่มาก มีประสิทธิภาพในการรณรงค์สูง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนัก เกิดจิตสำนึก และหันมาร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนต่อไป

การส่งผลงาน
– ผู้เข้าประกวดทั้งสองประเภท จะต้องกรอกใบสมัคร โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากhttp://www.tgo.or.th/2015/thai/news_detail.php?id=1692
หรือจากเว็บไซต์ เฟสบุคที่ลงประชาสัมพันธ์ข่าวการประกวด
– ผู้เข้าประกวด ทั้งประเภทนิสิต นักศึกษาและประเภทประชาชนทั่วไป จะต้องส่งแผนรณรงค์ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน โดยครอบคลุมถึงแผนการรณรงค์ กลยุทธ์การรณรงค์ สื่อในการรณรงค์ งบประมาณ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัด และความสำเร็จของการรณรงค์
– ผู้เข้าประกวด ทั้งประเภทนิสิต นักศึกษาและประเภทประชาชนทั่วไป จะต้องเลือกผลิตสื่อรณรงค์ลดโลกร้อนตามแผนการรณรงค์ที่เสนอมาจำนวน 1 สื่อ ความยาวของสื่อประมาณ 3 – 5 นาที โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการในการนำเสนอ เช่น คลิปวิดีโอ โฆษณา รายการ หนังสั้น มิวสิกวิดีโอ แอนิเมชั่น Motion Infographic สื่อไวรัล เป็นต้น

เงื่อนไขของการประกวด
อบก. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนแผนรณรงค์และสื่อรณรงค์ที่ผู้เข้าประกวดส่งผลงานเข้าประกวด โดยแผนรณรงค์และสื่อรณรงค์ทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทั้งที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล และ อบก.สามารถนำแผนรณรงค์และสื่อรณรงค์ไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้เข้าประกวดใดๆ ทั้งนี้ การเผยแพร่ดังกล่าว เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไป ไม่ใช่การเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะอุทธรณ์มิได้

หมดเขตส่งผลงาน
วันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ประกาศผล
ในงานวันคุ้มครองโลก ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ส่งใบสมัคร แผนรณรงค์ และสื่อรณรงค์ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่
สำนักสื่อสารองค์กร
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
วงเล็บ (ส่งผลงานเข้าประกวดวันคุ้มครองโลก)

รางวัลการประกวด
ประเภทนิสิต นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รางวัล ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โล่เชิดชูเกียรติมอบแก่อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันการศึกษา

ประเภทประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ติดต่อสอบถาม
ทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง สำนักสื่อสารองค์กร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ : 0 2141 9972
อีเมล : taksina@tgo.or.th
เว็บไซต์ : www.tgo.or.th
Facebook : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน

แบ่งปัน