การเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลปงเเสนทอง

0
70

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครนายจุติพงศ์ ไชยเชียงของที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และนายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านหลวง หมู่ 5 ตำบลปงเเสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสรุปผลการเลือกตั้ง มีดังนี้

หมายเลข 1 นายเสกศักดิ์ สิงห์สี ได้ 205 คะแนน

หมายเลข 2 นายภิญโญ พิมพิสาร ได้ 160 คะแนน

บัตรเสีย 5 คะเเนน ไม่ประสงค์ลงคะเเนน 5 คะเเนน

รวมมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 375 คน

27990485_1823843344326837_1158102609_o [000025] [000031] [000063] [000039] [000069]