กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรผู้ชำนาญการชีวิต

0
40

IMG_8908 IMG_8909 IMG_8910 IMG_8912 IMG_8913 IMG_8915 IMG_8916 IMG_8917 IMG_8920 IMG_8921 IMG_8923

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรผู้ชำนาญการชีวิต ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยตำบลชมพู ได้มีการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผู้สูงอายุกับการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก, พระเจ้าสิบชาติ (ทศชาติ) และภารกิจหน้าที่ของกองวิชาการ