กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรปัจฉิมวัย

0
47

รูปภาพ 7-2-61 09 29 04 รูปภาพ 7-2-61 09 29 07 รูปภาพ 7-2-61 09 29 18 รูปภาพ 7-2-61 09 30 18 รูปภาพ 7-2-61 10 14 26 รูปภาพ 7-2-61 10 14 32 รูปภาพ 7-2-61 10 14 44 รูปภาพ 7-2-61 10 23 24 รูปภาพ 7-2-61 10 23 40 รูปภาพ 7-2-61 11 22 48 รูปภาพ 7-2-61 11 23 00 รูปภาพ 7-2-61 11 23 04 รูปภาพ 7-2-61 11 23 11 รูปภาพ 7-2-61 11 26 38

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรปัจฉิมวัยตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยตำบลชมพู ได้มีการอบรมให้ความรู้ เรื่อง หลักธรรมนำชีวิต, ผู้สูงอายุกับการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก และผู้สูงอายุกับภูมิปัญญาท้องถิ่น