เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รณรงค์งดการเผาป่า พืชผลทางการเกษตรและวัชพืชอื่นใด ขานรับนโยบายจังหวัดลำปาง “ลำปางฟ้าใส ไร้หมอกควัน”กำหนดระยะเวลาควบคุมการเผา ระหว่าง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – วันที่ 10 เมษายน 2561

0
341

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยว่า เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้มีความแห้งแล้งสูง ซึ่งอาจเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้ โดยปัญหาไฟป่าและ หมอกควันเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว โดยมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี สาเหตุมาจากอากาศปิด การเผาป่า เผาหญ้าข้างถนน เผาขยะหรือสิ่งเหลือใช้ในชุมชน ตลอดจนการเผาวัสดุทางการเกษตร ทั้งนี้ จังหวัดลำปางได้กำหนดช่วงระยะเวลาในการควบคุมการเผาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 – วันที่ 10 เมษายน 2561 โดยให้มีการรณรงค์งดการเผาทุกชนิด อีกทั้งในปีนี้จะมีการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง โดยการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หากผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการเผาป่า หรือพืชผลทางเกษตร มีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งได้มีการออกมาตรการ จากเดิมให้มีการควบคุมการเผา เป็นห้ามเผาทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นวัชพืชในพื้นที่การเกษตร ขยะมูลฝอยทุกชนิด รวมทั้งห้ามมีการเผาป่า หากมีการจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีความผิดตามกฎหมาย หากประชาชนเผาขยะในชุมชน ก่อเหตุรำคาญ จะมีโทษปรับ 2,000 บาท สำหรับผู้กระทำผิดจุดไฟเผาป่าและพื้นที่โล่งแจ้ง จะมีโทษทางกฎหมายอาญา ผู้ฝ่าฝืนเผาป่า แผ้วถางป่า พืชทางการเกษตร การจุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตป่าอนุรักษ์และเขตป่าสงวนแห่งชาติมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปีถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 – 150,000 บาท และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้จะเป็นของตนเองจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือ ทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร กล่าวว่า การรณรงค์งดการเผาทุกชนิด เวลาที่กำหนดนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ให้การสอดส่องดูแล โดยเฉพาะ พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หากพบเห็นการเผาสามารถแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมายเลขโทรศัพท์ 054-219199 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

Print Friendly, PDF & Email