ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

0
141

ตามที่ จังหวัดลำปาง แจ้งให้ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชนทราบนั้น

ในการนี้ เทศบาลฯ จึงขอความร่วมมือชุมชน โรงเรียน ในเขตพื้นที่เตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสาเหตุ  อาการ และการป้องกันโรคฯ ตามคำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่  ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค  โทร ๑๔๒๒ หรือติดต่อ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร20160309023306_upload_file_th