ระเบียบการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากกรมการท่องเที่ยว

0
110

กรมการท่องเที่ยว แจ้งประชาสัมพันธ์ ระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดย(ชุมชน)ผู้ขอรับเงินอุดหนุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีโครงสร้างการบริหารจัดการภายในที่ชัดเจน ในรูปแบบคณะกรรมการหรือคณะทำงาน
  2. มีหนังสือรับรองประสบการการทำงานตั้งแต่สามปีขึ้นไป (จากองค์กรพี่เลี้ยงตามแบบ กสช. 8 ท้ายระเบียบด้านล่างนี้)
  3. กรณีไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 จะต้องได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยของกรมการท่องเที่ยว

อ่านรายละเอียดด้านล่างนี้

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน