0
48

IMG_5264 IMG_5267 IMG_5293 IMG_5302 IMG_5310 IMG_5319 IMG_5323 IMG_5328 IMG_5366 IMG_5382 IMG_5396 IMG_5400 IMG_5412

ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมหารือหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่ผู้สูงวัยทั้ง 3 ชั้นปี ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น ๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยจะมีการดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้สูงวัย ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยตำบลชมพู(โรงเรียนบ้านหนองยางเดิม)