อบรมบุคลากรทางการศึกษา วันนี้ วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิด”อบรม1 อบรม2 อบรม3 อบรม4” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์อรทัย เลาอลงกรณ์ และ ดร.สุชิษณา โตธนายานนท์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ร่วมให้ความรู้ใรการพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านนิทานสร้างสรรค์ เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กสามารถนำไปใช้พัฒนา

แบ่งปัน