เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนบ้านแพะดอนตัน) นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุม โดยได้กำหนดดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑   ในวันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๑  ณ  บริเวณโรงเรียนวัดหลวงวิทยา  ต.กล้วยแพะ  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ของเด็กต่อสังคมและประเทศ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  ได้แสดงออกตามความสามารถของตนเอง รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ รัชกาลที่ ๑๐ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ รวมทั้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั้นวันเด็ก1 วันเด็ก2 วันเด็ก3

แบ่งปัน