การตรวจงานการก่อสร้างศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
45

51178 51179 51181 51182 51183 51184 51185 51186 51187

คณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร งวดที่ ๓ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ หมู่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง