เทศบาลเมืองเขลางค์นคร กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2561

0
215

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เชิญชวนประชาชนชาวเขลางค์นคร ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 โดยงานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 ดังนี้
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระเงินระหว่างเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2561
2. ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการและชำระเงินระหว่างเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2561
3. ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระเงินระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2561

       นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร กล่าวว่า ภาษีทุกบาทจะถูกนำไปใช้เพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้เจริญก้าวหน้าต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมายเลขโทรศัพท์ 054-225052

“ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง”