เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 25659993_1534609826646572_3089598872587833766_nจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท และหน้าที่ของเด็กต่อสังคมและประเทศ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เด็กและเยาวชนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเอง รวมทั้งเกิดรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรฯ รัชกาลที่ ๑๐ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ รวมทั้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตรงกับคำขวัญที่ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโรงเรียนวัดหลวงวิทยา ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย
เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี ๒๕๖๑ สามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมประกวดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา เทศเมืองเขลางค์นคร โทร. ๐๕๔-๓๒๔๑๙๕

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดประสบการณ์ของเด็กๆ ให้แต่งเติมความรู้ได้ตามวัยกับงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี ๒๕๖๑”

แบ่งปัน