โครงการอบรมจัดทำเเผนชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2560

0
55

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตาม “โครงการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร” โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้การจัดทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผลประโยชน์ นำไปสู่การบริหารจัดการชุมชนของตนเองตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้มีสัดส่วนชุมชนทั้ง 63 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครเข้าร่วมการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ร้อยตรีชัย วงศ์ตระกูล ประธานศูนย์ศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนลุ่มน้ำจาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “แผนแม่บทชุมชนกับการพัฒนาชุมชน” และภาคบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง “การเชื่อมโยงแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น”      โดยนายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางIMG_4155 IMG_4167 IMG_4174 IMG_4178 IMG_4220