สรุปรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

0
81

สรุปรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ

จำนวนกิจกรรมที่มีความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามประเมินผล ความเสี่ยงที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ

2559

25 เรื่อง 14 เรื่อง 11 เรื่อง
2560 19 เรื่อง 8 เรื่อง 19 เรื่อง
2561

อยู่ในระหว่างดำเนินการ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน