การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

0
71

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งมีสถิติรับแจ้งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๕๑ ราย โดยเทศบาลได้ดำเนินการพ่นเคมีควบคุมโรคฯไปแล้วนั้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เป็นไปด้วยความครอบคลุมและต่อเนื่อง งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้กำหนดแผนดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก เป้าหมาย คือ วัด โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลฯปีละ ๒ ครั้ง  ทั้งนี้ได้ดำเนินการเสร็จตามแผนการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.t1t6t2t4t7t3