สภา4 สภา3 สภา2 สภา1บรรยากาศการประชุมสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เมื่อวันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนแพะดอนตันเดิม) ที่ผ่านมา นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลฯ ได้เป็นประธานในการประชุมสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แบ่งปัน