บรรยากาศการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการวิจัยชั้นเรียนปฐมวัย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายประดิษฐ์  เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2560 โครงการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็ก ในสังกัดเทศบาลทั้ง 12 ศูนย์ นำไปพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจเรื่องวิจัยชั้นเรียน เพื่อการจัดทำนวัตกรรม สื่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้จากการวิจัยชั้นเรียนให้แก่ครู และผู้ดูแลเด็ก 58096 58098 58099 58100 58101 58102 58103 58104 58105

แบ่งปัน