กลุ่มอาชีพ

102975
  1. กลุ่มอาชีพตำบลปงแสนทอง
  2. กลุ่มอาชีพตำบลชมพู
  3. กลุ่มอาชีพตำบลพระบาท
  4. กลุ่มอาชีพตำบลกล้วยแพ