การคัดเลือกคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลชมพู

0
77

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการดำเนินการคัดเลือกคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลชมพู  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนบ้านดอนตันเดิม) โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว ดังนี้

1. นางศรีนวล ปวนปันวงค์ ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ตำแหน่ง ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลชมพู
2. นายประสิทธิ์ สีตาบุตร ชุมชนบ้านหนองยาง ตำแหน่ง รองประธานคนที่ 1
3. นางรัตนาภรณ์ สายวงค์ปัญญา ชุมชนบ้านศาลาดอน ตำแหน่ง รองประธานคนที่ 2
4. นางสาวเปรมใจ วงค์วิชัย ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2 ตำแหน่ง เลขานุการ
5. นางนงนุช เทพวงค์ ชุมชนบ้านหนองเจริญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางแก้ว มาปลูก ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ตำแหน่ง เหรัญญิก
7. นางสาวรักษิณา จิตตรง ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหรัญญิก
8. นายนพพร ยุชมภู ชุมชนบ้านฟ่อน ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
9. นางนงนุช ฝั้นจูกูล ชุมชนบ้านชมพู ตำแหน่ง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
10. นางมาลี จิตร์วิไลย์ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ตำแหน่ง นายทะเบียน
11. นางสาวเกศริน ชุ่มอินทร์จักร ชุมชนบ้านจอมเมือง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายทะเบียน
12. นางวิไล แว่นเนย ชุมชนบ้านศรีปงชัย ตำแหน่ง ปฏิคม
13. นางสาวพัตร์ธรรมนีส ปวงมณี ชุมชนบ้านป่าแลว 1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิคม
14. นายสหวั่น คำอินบุตร ชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำแหน่ง คณะทำงาน
15. นายสุรินทร์ ใจยาคำ ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1 ตำแหน่ง คณะทำงาน
16. นางอุไร เทพนามวงค์ ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ตำแหน่ง คณะทำงาน
17. นายศรีทอน แก้วบุญปัน ชุมชนบ้านร้อง ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
18. นางสร้าง แก้วใจบุญ ชุมชนบ้านกลางทุ่ง ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
19. นายมานพ ใจบรรทัด ชุมชนบ้านห้วยหล่อ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
20. นางจันทร์นวล แก้วร่วมวงค์ ชุมชนบ้านต้า ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

IMG_3970 IMG_3967 IMG_3976 IMG_4002 IMG_4006 IMG_4003 IMG_4010