เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกันประดับธงชาติไทย

81

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกันประดับธงชาติไทย บริเวณหน่วยงาน บ้านเรือน และสถานประกอบการทุกแห่ง เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560

ธงชาติไทย

แบ่งปัน