ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 และขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

0
149