รับสมัครผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชน

74

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับสมัครผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชน

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประกาศรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 1 ชุมชน ได้แก่

– ชุมชนบ้านศรีปงชัย หมู่ 6 ตำบลชมพู

โดยเปิดจะรับสมัครระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานชุมชนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. สัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
3. สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมาย ที่ประกาศใช้บังคับในขณะที่ผู้นั้นได้สำเร็จการศึกษา
4. มีชื่อและที่อยู่ตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ในเขตชุมชนนั้นๆไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันรับสมัคร

โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งต้องนำหลักฐานมาสมัคร ดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่เกิน 6 เดือนไม่สวมหมวกและแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนบุคคลที่มีความเสียสละ พร้อมที่จะทำงานเพื่อชุมชน เป็น ผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนกับชุมชน เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในชุมชน ดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนบ้านดอนตันเดิม) หมายเลขโทรศัพท์ 054-324217 หรือทางเฟสบุ๊คเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบ่งปัน