“โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”

351

ทำดอกไม้จัน

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เข้าร่วม
“โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ
แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2560

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยว่า ทางจังหวัดลำปางได้ขอความร่วมมือเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดำเนินกิจกรรม“โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นั้น ประกอบกับเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2560 อย่างต่อเนื่อง จึงได้ขานรับนโยบายจังหวัดลำปางเรื่อง“โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” จึงได้ให้มีการจัดฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกทั้งยังสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้นั้น โดยได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทั้ง 4 ตำบล และประชาชนผู้ที่สนใจ กำหนดการดังนี้

– 23 มิถุนายน 2560 ตำบลพระบาท
ศาลาอเนกประสงค์ผู้สูงอายุชุมชนบ้าน บุญเกิด หมู่ที่ 2
ตำบลพระบาท

– 25 มิถุนายน 2560 ตำบลปงแสนทอง
ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที่ 2
ตำบลปงแสนทอง

– 1 กรกฎาคม 2560 ตำบลชมพู
ศาลาอเนกประสงค์วัดชมพูหลวง
ชุมชนบ้านชมพู หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู

– 2 กรกฎาคม 2560 ตำบลกล้วยแพะ
ศาลาอเนกประสงค์วัดพระแท่น ชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ

– 3 กรกฎาคม 2560 ตำบลชมพู
ศาลาอเนกประสงค์วัดศรีหมวดเกล้า ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู

– 4 กรกฎาคม 2560 ตำบลปงแสนทอง
ศาลาอเนกประสงค์วัดนาน้อย ชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ 5
ตำบลปงแสนทอง

– 5 กรกฎาคม 2560 พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมือง
เขลางค์นคร
ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณโรงเรียน
บ้านดอนตัน(เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู

– 6 กรกฎาคม 2560 สมาชิกศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ศูนย์ผู้สูงวัยตำบลชมพู บริเวณโรงเรียน
บ้านหนองยาง(เดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลชมพู
รวมทั้งสิ้น 371 33,000

เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2560 การฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์ ตาม“โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
– เขตตำบลปงแสนทอง และ ตำบลพระบาท รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 19 มิถุนายน 2560
– เขตตำบลชมพู และ ตำบลกล้วยแพะ รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 26 มิถุนายน 2560
สมัครได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (รร.บ้านดอนตันเดิม) ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โทร. 054-324217
*******************************************************

 

แบ่งปัน