เชิญชวนประชาชนร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ

18

18922706_1340506486056908_8806454914517179594_o

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เชิญชวนประชาชนร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เพื่อร่วมอนุรักษ์การสวดมนต์ที่ถูกต้อง

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้การสวดมนต์นั้น ได้เริ่มห่างหายไปจากความรู้สึกของคนในยุคปัจจุบัน มีเพียงแต่ผู้สูงอายุที่ยังได้มีการสวดมนต์อยู่ทุกวัน และเพื่อไม่ให้สิ่งที่ดีงามนี้ได้เลือนหายไปจากสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมของชาวพุทธนั้น เทศบาลเมืองเขลางค์นครจึงได้ดำเนินการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะที่ดี รวมถึงส่งเสริมให้กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และยังเป็นการอนุรักษ์การสวดมนต์ที่ถูกต้องอีกด้วย โดยได้กำหนดการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (รร.แพะดอนตันเดิม) ซึ่งมีกำหนดการและรายละเอียดในการประกวด ดังนี้
คุณสมบัติของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
1. เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน หรือ กลุ่มประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
2. ทีมละ 5 คน (สำรองได้ 2 คน)
3. กลุ่มผู้เข้าประกวด ต้องสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะได้ทั้ง 5 บท
4. กลุ่มผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ชุดปฏิบัติธรรม ชุดโทนสีขาว หรือเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม
5. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประเภทของการประกวด
1. ประเภทเด็กและเยาวชน
– รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชายล้วน/หญิงล้วน หรือทีมผสมก็ได้)
– รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชายล้วน/หญิงล้วน หรือทีมผสมก็ได้)
2. ประเภทประชาชนทั่วไป
– อายุ 18 ปี ขึ้นไป (ชายล้วน/หญิงล้วน หรือทีมผสมก็ได้)
รางวัลการประกวด
ประเภทเด็กและเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี / รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ชนะเลิศ 1,5๐๐ บาท และ เกียรติบัตรพร้อมกรอบ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 1,2๐๐ บาท และ เกียรติบัตรพร้อมกรอบ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ 800 บาท และ เกียรติบัตรพร้อมกรอบ
ชมเชย ๕๐๐ บาท และ เกียรติบัตรพร้อมกรอบ
ผู้เข้าร่วมประกวด/ผู้ควบคุมทีม/สถานศึกษา/ชุมชน จะได้รับเกียรติบัตรร่วมการประกวด
ประเภทประชาชนทั่วไป อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป
ชนะเลิศ 1,5๐๐ บาท และ เกียรติบัตรพร้อมกรอบ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 1,2๐๐ บาท และ เกียรติบัตรพร้อมกรอบ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ 800 บาท และ เกียรติบัตรพร้อมกรอบ
ชมเชย ๕๐๐ บาท และ เกียรติบัตรพร้อมกรอบ
ผู้เข้าร่วมประกวด/ผู้ควบคุมทีม/สถานศึกษา/ชุมชน จะได้รับเกียรติบัตรร่วมการประกวด
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมอนุรักษ์การสวดมนต์ที่ถูกต้อง โดยการเข้าร่วมการประกวดฯ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (รร.บ้านดอนตัน เดิม) และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร 054-324195 หรือ facebook\\เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

*********************************************************

แบ่งปัน