พัฒนาศักยภาพบุคลากร

137

วันนี้ วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (รร.บ้านดอนตันเดิม) โดยได้ความเมตตาจากพระครูสิริรัตนโสภิต รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในเรื่อง “ธรรมะกับชีวิตและการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร” เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานต่อไปได้

IMG_7180 IMG_7181 IMG_7182 IMG_7183 IMG_7184 IMG_7185 IMG_7186 IMG_7187 IMG_7188 IMG_7189 IMG_7190 IMG_7191

แบ่งปัน