หนังสือมอบอำนาจสำหรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

372