คณะผู้บริหาร

0
87846
president1นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
president2นายจำเนียร พรหมเพชร
รองนายกเทศมนตรี
president3นายธาราเงิน จันทร์คำ
รองนายกเทศมนตรี
president4นายประดิษฐ์ เสริมสุข
รองนายกเทศมนตรี
president5นายบุญส่ง ทิวงค์ษา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
president7นายบุญเรือน เครือวิยะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน