หัวหน้าส่วนราชการ

0
83478

ปลัดจตุวัฒน์นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

r11

นายจงพิสุทธิ์ สุขปติฏฐิตา
รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

r21

นายศักดา กันหาเวียง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
r22

นายวนัช ชิวหรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดจตุวัฒน์

นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

r25

นางสุคนธ์ ห่วงไธสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

r27

นางสุกานดา เอมะสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

r27

นางสุกานดา เอมะสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

r24

นางมาลัย จักรสิงห์โต
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

แบ่งปัน