หัวหน้าส่วนราชการ

0
84958
นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
นายศักดา กันหาเวียง
รองปลัดเทศบาล
นางสาวพัฒนี เมืองใจมา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
r22นายวนัช ชิวหรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
r25นางสุคนธ์ ห่วงไธสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวพจนา  วรรณเสวี
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
r27นางสุกานดา เอมะสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

r25

นางสุคนธ์ ห่วงไธสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน