หัวหน้าส่วนราชการ

0
84040

นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

r21นายศักดา กันหาเวียง
รองปลัดเทศบาล

r21

นายศักดา กันหาเวียง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

r22

นายวนัช ชิวหรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

r25

นางสุคนธ์ ห่วงไธสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวพจนา  วรรณเสวี
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
r27

นางสุกานดา เอมะสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

r25

นางสุคนธ์ ห่วงไธสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

แบ่งปัน