กองการศึกษา

0
2138

ภารกิจ

เป็นหน่วยงานที่ควบคุมและดูแลด้านการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติ วินิจฉัย สั่งการ ประมานงานและการตรวจสอบควบคุมการดำเนินงาน ประเมินผลและรายงาน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาทั้งทางด้านการบริหารการศึกษา ส่งเสริมทางการบริหารงานทั่วไปและทางวิชาการ นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน สัมมนาประสางานและให้บริการทางด้านวิชาการ งานส่งเสริมควบคุมมาตรฐาน ทางการศึกษาจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย งานการณรงค์เพื่อการเรียนรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ แก่เยาวชนและประชาชน งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ งานศูนย์เยาวชน  งานห้องสมุด งานส่งเสริมและเป็นนันทนาการ งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน นอกจากนี้ยังมีงานส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยแบ่งงานรับผิดชอบออกเป็นฝ่าย ๆ ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

โดยมี   นางมาลัย  จักรสิงห์โต

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ

 

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย หมู่ที่  ๔  ตำบลปงแสนทอง

หัวหน้าศูนย์ คือ นางสวรรค์     บังเมฆ

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่  5  ตำบลปงแสนทอง

หัวหน้าศูนย์ คือ นางวณิชชา    ขวดแก้ว

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาด หมู่ที่  ๗  ตำบลปงแสนทอง

หัวหน้าศูนย์ คือ นางศิริลักษณ์  มานะศิลป์

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ่อน หมู่ที่  ๒  ตำบลชมพู

หัวหน้าศูนย์ คือ นางปิยะภรณ์  พลอยไธสงค์

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีหมวดเกล้า หมู่ที่  ๔  ตำบลชมพู

หัวหน้าศูนย์ คือ นางทองเหรียญ  ศักดิ์ดี

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง หมู่ที่  ๘  ตำบลชมพู

หัวหน้าศูนย์ คือ นางสาวสนธยา  ยอดเมือง

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่อนจำศีล หมู่ที่  ๑  ตำบลพระบาท

หัวหน้าศูนย์ คือ นางบุญทรง   ไสยวงค์

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด หมู่ที่  ๒  ตำบลพระบาท

หัวหน้าศูนย์ คือ นางอรทัย  นันต๊ะภาพ

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่  ๓  ตำบลพระบาท

หัวหน้าศูนย์ คือ นางปพิชญา   คำปันศักดิ์

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาด หมู่ที่ ๔  ตำบลพระบาท

หัวหน้าศูนย์ คือ นางหนึ่งฤทัย   แขนงแก้ว

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้า หมู่ที่ ๗  ตำบลพระบาท

หัวหน้าศูนย์ คือ นางทิพยวรรณ  หอมแก่นจันทร์

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑  ตำบลพระบาท

หัวหน้าศูนย์ คือ นางสาวขวัญดาว  สิงห์สี

 

ภายใต้การควบคุมของ  นางมาลัย  จักรสิงห์โต

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน