เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่แรก  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗   วันที่ ๑๓  กุมภาพันธ์   เวลา ๐๙.๓๐น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านดอนตัน)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4    ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ ๙  ธันวาคม   เวลา ๐๙.๓๐น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านดอนตัน)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่๔   ครั้งที่ ๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ ๒๕  ธันวาคม   เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านดอนตัน)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๓   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ ๒๖  กันายน  เวลา ๑๐.๐๐  น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านแพะดอนตัน)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ ตุลาคม เวลา ๑๐.๐๐  น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านแพะดอนตัน)  อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ ตุลาคม เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านแพะดอนตัน) รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ กันยายน  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านแพะดอนตัน)  อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งแรก  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕   ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   (บ้านแพะดอนตัน)   อ่านรายละเอียด

การประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ครั้งแรก เมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2555  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนแพะดอนตัน (เดิม))

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านแพะดอนตัน)    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

Tag Cloud