รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน เพื่อเก็บคะแนนสะสมเข้าสู่ระบบลีก ในโครงการ “เทศบาลเมืองเขลางค์นครพรีเมียร์ลีก” ในงบประมาณ ๒๕๕๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หลักการและเหตุผล

อ้างถึงโครงการการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ สนามกีฬาหน้าสำนักงานกองการศึกษา (โรงเรียนดอนตันเดิม)นั้น ได้รับการตอบรับและเรียกร้องจากนักกีฬาและคณะของทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมให้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ทุก ๆ พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถรวมกลุ่มการเล่นเพื่อออกกำลังกายได้ทุกที่ ที่เป็นลานกีฬา เพื่อเผยแพร่กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้อง และการพัฒนาส่งเสริมกีฬาฟุตบอล ให้ต่อกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเล่นและการแข่งขันของนักฟุตบอล ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครทั้งนี้เยาวชนและประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายจะได้มีสนามในการแข่งขัน ยังผลให้มีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง มีการพบปะกันในกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม ในเชิงสร้างสรรค์โดยการฝึกซ้อมกีฬา การจัดการบริหารายในของแต่ละชุมชนที่เข้าร่วมการแข่งขันทำให้สุขาพแข็งแรงละเว้นอบายมุข และห่างไกลสิ่งเสพติดสุขาพจิตแจ่มใสสามารถประกอบชีวิตในสังคมได้อย่างเพราะเป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนประชาชนได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ได้แสดงออกถึงความสามัคคีและบริหารจัดการายในทีมชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิาพ เป้าหมายห่างไกลจากสิ่งเสพติด เกิดความากูมิใจในผลงานโดยรวมของทีมซึ่งชุมชนเป็นเจ้าของทีม นักกีฬาเป็นบุคคลในชุมชน เป็นลูกหลานที่สามารถให้กำลังใจและชื่นชมด้วยความรักและาคูมิใจ ประกอบกีฬาฟุตบอล ๗คน เป็นนักกีฬาที่นิยมเล่นและแข่งขันเพื่อออกกำลังกายกันมากที่สุดในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป เนื่องด้วยเป็นกีฬาที่เล่นง่าย และอุปกรณ์ไม่ยุ่งยาก โดยเป็นปกติสุขและประกอบสัมมนาอาชีพได้อย่างเต็มประสิทธิาพยังผลทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในอนาคตอันใกล้ดังคำกล่าว กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ

เทศบาลเ­มืองเขลางค์นคร จึงได้ดำเนินการจัดการโครงการ แข่งขันฟุตบอล (๗ คน) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ครั้งที่ ๑) ทั้งนี้เพื่อเป็นการเก็บคะแนนสะสมในการจัดอันดับการแข่งขันเพื่อรองรับการเข้าสู่ระบบลีกในรายการ “เทศบาลเมืองเขลางค์นครพรีเมียร์ลีก” ต่อไปในงบประมาณ๒๕๕๔เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายการทำกิจกรรมร่วมกันของบุคคลในชุมชนในเชิงสร้างสรรค์การปฏิสัมพันธ์กับชุมชนอื่นเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันและต่อต้านสิ่งเสพติดและพัฒนาการกีฬาให้ยั่งยืนต่อไปอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยปลูกฝังค่านิยมและความเป็นเจ้าของทีมต่อชุมชนนั้น ๆ

๒. เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือห่างไกลจากสิ่งเสพติดหรืออบายมุข ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายาครัฐในการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขาพในชุมชน โดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อ

๓.เพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอลและส่งเสริมสร้างพลานามัยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมแข่งขันให้สมบูรณ์แข็งแรงเสริมสร้างประสบการณ์ตรงจากการแข่งขันอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาฟุตบอลซึ่งาครัฐกำลังพัฒนาให้สู่อาชีพต่อไปอีกทั้งยังยกระดับขีดความสามารถของนักกีฬาฟุตบอลในเขตพื้นที่บริการของเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้อยู่ในระดับแนวหน้าเพื่อขยายผลเป็นตัวแทนของจังหวัดหรือสูงยิ่งขึ้นไป

๔. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา การออกกำลังกายและกีฬาฟุตบอลของเยาวชนและของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและถือเป็นกิจวัตรประจำวันที่ขาดไม่ได้

เป้าหมาย

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เข้าร่วมการแข่งขัน ๕๗๖ คนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ คน

โดยจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน

รุ่นเยาวชนและประชาชนทั่วไปอายุไม่จำกัดอายุและฝีมือจำนวน๓๒ ทีมต่อครั้งการแข่งขันจำนวนครั้งการแข่งขัน ๘๐ ครั้ง

โดยรับสมัครทีมจากชุมชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ดำเนินการ

สนามกีฬาชุมชนบ้านหนองปล้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ได้ผู้ชนะเลิศที่มีความสามารถอย่างแท้จริง

๓. ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

๔.เป็นสิ่งชักนำจิตใจของประชาชนในเขตเทศบาลให้ได้ ออกกำลังกายโดยใช้กีฬาฟุตบอล ๗ คนเป็นสื่อและเป็นเครื่องมือต่อต้านยาเสพติด

๕.ทุกทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความมุ่งมั่นในการแข่งขันและฝึกซ้อมเพื่อเก็บคะแนนสะสมให้ได้มากที่สุดและอันดับที่ดีเพื่อแข่งขันในลีกที่สูงสุดในรายการ “เทศบาลเมืองเขลางค์นครพรีเมียร์ลีก” ครั้งที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

๖.สามารถดำเนินการระบบลีกในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้เพราะแต่ละทีมมีคะแนนสะสมตลอดทั้งปีเป็นผลงาน

**********************

Leave a Reply