Untitled Document
Untitled Document
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 
 
  








 
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 



สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์ในวันนี้



สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์




จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เดิม
Click Here to get Free Counter
เริ่มนับวันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๔๙





   เชิญชวนแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร    สายตรงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 054-223701
นโยบายนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
    ภาพข่าวเยี่ยมผู้สูงอายุ   ข่าวแก๊สชีวภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานการดำเนินการโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี/เงินสะสม ณ ธันวาคม 2555
   --> ตารางปฏิบัติงานรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายชื่อประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปรับปรุ่งล่าสุด 24 ตุลาคม 2557
   Facebook ข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
    กำหนดการแสดงตนรับเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) ปีงบประมาณ 2558
    รายละเอียดหลักฐานการแสดงตนรับเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) ปีงบประมาณ 2558
    หนังสือมอบอำนาจการแสดงตนรับเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) ปีงบประมาณ 2558

วันปิยมหาราช
วันนี้ วันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน..
ซ่อมแซมถนนชำรุด
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้..
ก่อสร้างระบบระบายน้ำ
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้า..
ประชุมประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร การจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง
วันนี้ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติห..
ตรวจสภาพถนนชำรุด
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้า..
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้า..
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เฝ้าระวังช่วงปลายฝนต้นหนาว ออกปฏิบัติการเชิงรุกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันโรคไข้หวัดนก
นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมือง..
ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน..
ตรวจสอบปัญหาผิวถนนชำรุด
วันนี้ วันที่ 14 ตุลาคม 2557 นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้..
เชิญรับฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการรายใหม่
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพรายใหม่แล้ววันนี้
 
รายละเอียดการประกวดแข่งขันในโครงการงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา เทศบาลเมืองเขลางค์นครปี 2557)
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานประเพณี?ล่องสะเปา จาวบ้านฟ่อน ประจำปี 2557? สืบสานงานประเพณีหลังออกพรรษา  1 วัน
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  รับสมัครผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชนบ้านร้อง
 
ตารางการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 
โครงการมอบรางวัล "100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" ประจำปี 2558
 
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก? ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด? ซอย? 3? หมู่ที่? 2? ตำบลพระบาท? อำเภอเมืองลำปาง? จังหวัดลำปาง
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก? ภายในชุมชนหนองหัวหงอก? หมู่ที่? 9? ตำบลชมพู? อำเภอเมือง? จังหวัดลำปาง
 
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด ซอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท
 
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท
 
  

      วันปิยมห...

 พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระ...

  
     
  

      วันเข้าพ...
วันเข้าพรรษา 2557   Buddhist Lent Day   วันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
  
  

      วันอาสาฬ...
       วันอาสาฬหบูชา 11 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา 2557 วันอาสาฬหบูชา ประวัติ อาสาฬหบูชา วันสำคัญ วั...
  
  

      คำทักทายประเทศสม...
รู้เท่า...ก้าวทัน ประชาคมอาเซียน กับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร วันนี้นำเสนอ คำทักทายประเทศสม...
  
  

      24 มิถุนายน วันเปลี...
        วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตรงกับ 24 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันที่คณะราษฎรได้...
  
  

      วันจักรี  
         ในทุกๆ วันที่ 6 เมษายน ของทุกปีนั้นถือเป็นสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย นั่นคือ วั...
  
ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  (ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ) 

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  (ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ) 


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง ใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง ใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


ประกาศผลการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล

ประกาศผลการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านศรีพูนทรัพย์

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีพูนทรัพย์


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านกาดใต้

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดใต้


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  จ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำบริเวณฝายน้ำล้นหัวฝายแม่กืย  ภายในชุมชนบ้านหมอสม

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำบริเวณฝายน้ำล้นหัวฝายแม่กืย ภายในชุมชนบ้านหมอสม



 
ความเคลื่อนไหว 7 วันย้อนหลัง
รายการ
จำนวน
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ข่าวประกาศ
1
ข่าวกิจกรรม
4
จัดซื้อจัดจ้าง
2