Untitled Document
Untitled Document
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 
 
  
 
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์ในวันนี้สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เดิม
Click Here to get Free Counter
เริ่มนับวันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๔๙

   เว็บไซต์กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร    สายตรงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 054-223701
นโยบายนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
    ภาพข่าวเยี่ยมผู้สูงอายุ   ข่าวแก๊สชีวภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานการดำเนินการโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี/เงินสะสม ณ ธันวาคม 2555
   --> ตารางปฏิบัติงานรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายชื่อประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปรับปรุ่งล่าสุด 14 ตุลาคม 2556
   Facebook ข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
    ประกาศการรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำขนมไทยและขนมพื้นบ้าน 30 ชั่วโมง
    ใบสมัครเข้าฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำขนมไทยและขนมพื้นบ้าน 30 ชั่วโมง
    กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (กรณีรับเงินสด) ในชุมชน ปีงบประมาณ 2557
    ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนบ้านดอนตันเดิม)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลปงแสนทอง
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธาน..
ดำหัวผู้ว่าฯ
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขล..
บรรยากาศงานประเพณีแห่ไม้ก้ำศรี
โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของ..
บรรยากาศงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2557
การจัดงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้..
บันทึกเทปรายการโทรทัศน์
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลา..
ประมวลภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2557 ถึ..
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนต..
บรรยากาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลชมพู แทนตำแหน่งที่ว่าง
ตามที่มีประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์..
บรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เทศบาลเมืองเขลางค์นครประจำปี 2557
การจัดการแข่งขันกีฬ่าฟุตบอล 7 คน เทศบาลเมืองเขลางค์นครประจำปี 2557..
เชิญรับฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  จัดกิจกรรมเนื่องในวัน ?เทศบาล?ประจำปี 2557มุ่งส่งเสริมแนวคิดเทศบาลเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยแห่งแรกของประชาชน
 
สรุปผลการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เขตเลือกตั้งที่  2  ตำบลชมพู  แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เตรียมพร้อม ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนขานรับนโยบายเปลี่ยน 7 วันอันตรายเป็น 7 วันแห่งความสุข
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครเสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร   ประจำปี 2557 
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมส่งเสริมการดำเนินโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย  ให้น่าใช้ พร้อมรับเทศกาลสงกรานต์
 
กำหนดการอบรมและศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2557
 
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ในชุมชนบ้านศาลาดอน  หมู่ที่  3  ตำบลชมพู  อำเภเมือง  จังหวัดลำปาง

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านหนองเจริญ  ซอย  8

 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  ชุมชนบ้านป่าแลว  1

 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

 
  

      วันจักรี  
         ในทุกๆ วันที่ 6 เมษายน ของทุกปีนั้นถือเป็นสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย นั่นคือ วั...
  
  

      18 มีนาคม วันท้องถิ...
ประวัติท้องถิ่นไทย
        ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบป...
  
  

      วัน...
วันมาฆบูชา 2557 ประวัติวันมาฆบูชา ความหมายวันมาฆบูชา ความสำคัญ...
  
  

      วันรัฐธรรมนูญ
       การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ นับว่ามีความสำคัญเป็...
  
  

      วันลอยกระทง
     ใกล้ถึงเทศกาลวันลอยกระทง 2556 กันแล้ว ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน …เช...
  
  

      วันออกพร...

วันออกพรรษา วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2556

 
วันออกพรรษา ขึ้น 15 ค...
  
  

      วันเข้าพ...
ประวัติวันเข้าพรรษา 2556

ความเป็นมาของวันเข้าพร...
  
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการและตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการและตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด ซอย ๓

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด ซอย ๓


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น ไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น ไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง 
ความเคลื่อนไหว 7 วันย้อนหลัง
รายการ
จำนวน
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ข่าวกิจกรรม
4
รายงานกิจกรรมกองช่าง
4
จัดซื้อจัดจ้าง
2