Untitled Document
Untitled Document
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 
 
  
 
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์ในวันนี้สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เดิม
Click Here to get Free Counter
เริ่มนับวันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๔๙


การอบรมเครือข่ายด้านสาธารณสุข
โครงการสร้างเสริมศักยภาพการดำเนินงานด้านสาธารณสุข กิจกรรมที่ 2..
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บรรยากาศพิธีปิดงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยา..
โครงการจัดทำร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2558 การประชุมฝ่ายนิติบัญญัติ คณะกรรมการย..
ส่งตัวผู้สูงอายุไร้ที่พึ่ง
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ส่งตัวผู้สูงอาย..
อบรมการสื่อสารภายในองค์กร
วันนี้ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง..
ผลการเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านป่าขาม
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้..
ผลการเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านหมอสม
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้..
ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2559
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดการปร..
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
บรรยากาศพิธีปิดงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย..
เชิญรับฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน
 
ขอส่งระเบียบวาระการการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 เฝ้าระวังการเกิดเหตุร้าย
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครเชิญชวนร่วมรับบริการเทศบาลเคลื่อนที่ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน  ครั้งที่  7   ประจำปี  2558
 
ประกาศสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558
 
"มหกรรมสานสัมพันธ์สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE" โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ขอความอนุเคราะห์รถบันไดหอน้ำ ขนาด 32 เมตร ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครเชิญชวนร่วมรับบริการเทศบาลเคลื่อนที่ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน  ครั้งที่  5   ประจำปี  2558
 
งานศูนย์เครื่องจักรกล  กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดำเนินขุดลอกขยายลำเหมือง ชุมชนบ้านกอกชุม  เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 
 
งานศูนย์เครื่องจักรกล  กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดำเนินขุดลอกขยายคลองส่งน้ำ ชุมชนบ้านร้อง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
 
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสันติภาพ ซอย 6 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านป่าแลว  2  หมู่ที่  7  ตำบลพระบาท  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง
 
  

      ระวังสัตว์เลี้ยง-...
      >>> คลิกอ่านรายละเอียดด้านล่าง
  
  

      โรคลมแดด
      >>> คลิกอ่านรายละเอียดด้านล่าง
  
     
  

      โรคปากและเท้าเปื...
        คลิกอ่านบทความด้านล่าง >>>
  
  

      โรคพิษสุนัขบ้า
        โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรั...
  
  

      วันมาฆบูชา 2558 
ประวัติวันมาฆาบูชา  2558


  
  

      วันรัฐธรรมนูญ
       การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ นับว่ามีความสำคัญเป็...
  
ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นครแลละหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)  

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นครแลละหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)  


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านมงคลกาญจน์

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านมงคลกาญจน์


รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป  ขนาดบรรจุถุง  ๒๐  กิโลกรัม  จำนวน  ๓,๐๐๐  ถุง

รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุถุง ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๓,๐๐๐ ถุง


ยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องบดย่อยวัชพืช  จำนวน  3  เครื่อง

ยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องบดย่อยวัชพืช จำนวน 3 เครื่อง 
ความเคลื่อนไหว 7 วันย้อนหลัง
รายการ
จำนวน
ข่าวกิจกรรม
7
จัดซื้อจัดจ้าง
12