Untitled Document
Untitled Document
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 
 
  
 
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์ในวันนี้สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เดิม
Click Here to get Free Counter
เริ่มนับวันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๔๙

   เชิญชวนแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร    สายตรงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 054-223701
นโยบายนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
    ภาพข่าวเยี่ยมผู้สูงอายุ   ข่าวแก๊สชีวภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานการดำเนินการโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี/เงินสะสม ณ ธันวาคม 2555
   --> ตารางปฏิบัติงานรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายชื่อประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปรับปรุ่งล่าสุด 15 ธันวาคม 2557
   Facebook ข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพืชผักปลอดภัยเพื่อการบริโภค ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ปี 2558
เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ.2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพืชผักปลอดภ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ทิศทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพปี 2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ทิศทางการบริหารกองทุ..
ประชุมสรุปผลการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมศูนย์ชุมชนเรียนรู้สู่การพึ่งตนเองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
การประชุมสรุปผลการติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ศูนย์ชุมชนเรียนรู..
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลา..
ภาพกิจกรรมอบรมศึกษาดูงานคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัย และกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ภาพกิจกรรมศึกษาอบรมศึกษาดูงานคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัย และกลุ..
ภาพกิจกรรมออกกำลังกาย (รำไท่เก็ก และการแกว่งแขน)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร กองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมการออกกำ..
โครงการ TO BE NUMBER ONE
เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม พ.ศ.2558 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดทำโครงกา..
โครงการออกกำลังกายพิชิตโรคด้วยหนังยางของผู้สูงอายุ ชุมชนย่าเป้า ปี 2558 และโครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคฉี่หนู (Leptospirosis) รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า
เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2558 โครงการออกกำลังกายพิชิตโรคด้วยหนังยาง..
ส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่น
วันนี้ 23 มกราคม 2558 เวลา 10.30 น นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัต..
เชิญรับฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน
 
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 
กำหนดวันทำการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี  2558  ในเขตตำบลชมพู (ระหว่างวันที่ 21 มกราคม ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558)
 
กำหนดการยื่นแบบฯ และชำระภาษีประจำปี 2558
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และธนาคารออมสิน เชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมสนุกในงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2558 บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนชุมชน
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ขอสนับสนุนให้   ลด   ละ   เลิก   อบายมุข  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  5  ธันวาคม  2557
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร    ขอเชิญร่วมชมและรวมเชียร์แข่งขันฟุตซอลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจำปี 2558
 
งานศูนย์เครื่องจักรกล  กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดำเนินขุดลอกขยายคลองส่งน้ำ ชุมชนบ้านร้อง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
 
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสันติภาพ ซอย 6 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านป่าแลว  2  หมู่ที่  7  ตำบลพระบาท  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง
 
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
  

      วันรัฐธรรมนูญ
       การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ นับว่ามีความสำคัญเป็...
  
  

      วันปิยมห...

 พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระ...

  
     
  

      วันเข้าพ...
วันเข้าพรรษา 2557   Buddhist Lent Day   วันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
  
  

      วันอาสาฬ...
       วันอาสาฬหบูชา 11 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา 2557 วันอาสาฬหบูชา ประวัติ อาสาฬหบูชา วันสำคัญ วั...
  
  

      คำทักทายประเทศสม...
รู้เท่า...ก้าวทัน ประชาคมอาเซียน กับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร วันนี้นำเสนอ คำทักทายประเทศสม...
  
  

      24 มิถุนายน วันเปลี...
        วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตรงกับ 24 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันที่คณะราษฎรได้...
  
ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   (ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ)

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   (ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ)


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ. 2558


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง ใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง ใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคา และเอกสารสอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย 6

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคา และเอกสารสอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย 6


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น  ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง  จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก  ซอย  6

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย 6 
ความเคลื่อนไหว 7 วันย้อนหลัง
รายการ
จำนวน
ห้องเรียนท้องถิ่น
2
ข่าวกิจกรรม
9
รายงานกิจกรรมกองช่าง
1
ห้องเรียนคุณธรรม
1