Untitled Document
Untitled Document
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 
 
  
 
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์ในวันนี้สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เดิม
Click Here to get Free Counter
เริ่มนับวันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๔๙


มอบเบี้ยยังชีพและมอบบัตรประจำตัวประชาชน
เช้าวันนี้ 8 ตุลาคม 2558 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลาง..
ต้อนรับผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
วันนี้ วันที่ 5 ตุลาคม 2558 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขล..
รำลึกเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลา..
แสดงมุทิตาจิต
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเข..
ประชุมสภาเทศบาลฯ
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดการปร..
มอบของที่ระลึก
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเ..
อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ ลงนามในสัญญาแล้ว พร้อมเดินหน้าก่อสร้างเต็มที่
วันนี้ 28 กันยายน 2558 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครชั่วคราว(บริ..
วันมหิดล
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้พนั..
ผลการเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้..
เชิญรับฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน
 
ขอเชิญร่วมงานประเพณีล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจำปีงบประมาณ 2559
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดตั้งศูนย์เพื่อนหญิงรับแจ้งเหตุ ให้การช่วยเหลือเด็ก และสตรี ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  แจ้งผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ  มาแสดงตนยืนยันรับสิทธิ  ในการรับเบี้ยยังชีพของปีงบประมาณ 2559
 
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ขอส่งระเบียบวาระการการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 
งานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำ
 
งานศูนย์เครื่องจักรกล  กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดำเนินขุดลอกขยายลำเหมือง ชุมชนบ้านกอกชุม  เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 
 
งานศูนย์เครื่องจักรกล  กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดำเนินขุดลอกขยายคลองส่งน้ำ ชุมชนบ้านร้อง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
 
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสันติภาพ ซอย 6 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 
  

      ระวังสัตว์เลี้ยง-...
      >>> คลิกอ่านรายละเอียดด้านล่าง
  
  

      โรคลมแดด
      >>> คลิกอ่านรายละเอียดด้านล่าง
  
     
  

      โรคปากและเท้าเปื...
        คลิกอ่านบทความด้านล่าง >>>
  
  

      โรคพิษสุนัขบ้า
        โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรั...
  
  

      วันมาฆบูชา 2558 
ประวัติวันมาฆาบูชา  2558


  
  

      วันรัฐธรรมนูญ
       การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ นับว่ามีความสำคัญเป็...
  
ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 7 )

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 7 )


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 (ตำแหน่ง   นักวิชาการสุขาภิบาล 3-5  )

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 (ตำแหน่ง   นักวิชาการสุขาภิบาล 3-5  )


รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องบดย่อยวัชพืช  จำนวน  ๓  เครื่อง

รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องบดย่อยวัชพืช จำนวน ๓ เครื่อง


รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา  ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก

รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก


รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านกอกชุม

รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกอกชุม 
ความเคลื่อนไหว 7 วันย้อนหลัง
รายการ
จำนวน
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ข่าวประกาศ
2
ข่าวกิจกรรม
3
จัดซื้อจัดจ้าง
7