Untitled Document
Untitled Document
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 
 
  
 
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์ในวันนี้สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เดิม
Click Here to get Free Counter
เริ่มนับวันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๔๙

   เชิญชวนแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร    สายตรงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 054-223701
นโยบายนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
    ภาพข่าวเยี่ยมผู้สูงอายุ   ข่าวแก๊สชีวภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานการดำเนินการโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี/เงินสะสม ณ ธันวาคม 2555
   --> ตารางปฏิบัติงานรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายชื่อประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปรับปรุ่งล่าสุด 16 เมษายน 2558
   Facebook ข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บรรยากาศพิธีปิดโครงการฟุตบอล 7 คน
บรรยากาศพิธีปิดโครงการฟุตบอล 7 คน
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปี58
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปี58
พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเ..
การเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านกล้วยหลวง
สรุปผลการเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านกล้วยหลวง
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2558
หล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายไพฑูรย์ โพธิ์..
โครงการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลังสัมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สร้างจิตสำนึกพลังสังคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อวันท..
เทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 6/58
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 17.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรี..
พบปะเยี่ยมเยียน
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขล..
เปิดร้านสวัสดิการ มทบ.32
วันนี้ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนต..
เชิญรับฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน
 
ประกาศสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558
 
"มหกรรมสานสัมพันธ์สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE" โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ขอความอนุเคราะห์รถบันไดหอน้ำ ขนาด 32 เมตร ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครเชิญชวนร่วมรับบริการเทศบาลเคลื่อนที่ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน  ครั้งที่  5   ประจำปี  2558
 
ขอเชิญชวนผู้สนใจประสงค์เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ
 
ย้ายเครื่องสูบน้ำ จุดบ้านหนองหัวหงอก
 
เผ่าได้ทุกเวลา
 
งานศูนย์เครื่องจักรกล  กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดำเนินขุดลอกขยายลำเหมือง ชุมชนบ้านกอกชุม  เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 
 
งานศูนย์เครื่องจักรกล  กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดำเนินขุดลอกขยายคลองส่งน้ำ ชุมชนบ้านร้อง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
 
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสันติภาพ ซอย 6 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านป่าแลว  2  หมู่ที่  7  ตำบลพระบาท  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง
 
  

      ระวังสัตว์เลี้ยง-...
      >>> คลิกอ่านรายละเอียดด้านล่าง
  
  

      โรคลมแดด
      >>> คลิกอ่านรายละเอียดด้านล่าง
  
     
  

      โรคปากและเท้าเปื...
        คลิกอ่านบทความด้านล่าง >>>
  
  

      โรคพิษสุนัขบ้า
        โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรั...
  
  

      วันมาฆบูชา 2558 
ประวัติวันมาฆาบูชา  2558


  
  

      วันรัฐธรรมนูญ
       การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ นับว่ามีความสำคัญเป็...
  
ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง ประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่ง ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)  

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง ประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่ง ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)  


ประกาศสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 2559-2561)

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 2559-2561)


ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านหนองยาง

ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองยาง


ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก

ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก


ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก

ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก 
ความเคลื่อนไหว 7 วันย้อนหลัง
รายการ
จำนวน
ข่าวประกาศ
1
แผนพัฒนา3ปี
2
ข่าวกิจกรรม
9
จัดซื้อจัดจ้าง
8