Untitled Document
Untitled Document
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 
 
  
 
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์ในวันนี้สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เดิม
Click Here to get Free Counter
เริ่มนับวันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๔๙

   เชิญชวนแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร    สายตรงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 054-223701
นโยบายนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
    ภาพข่าวเยี่ยมผู้สูงอายุ   ข่าวแก๊สชีวภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานการดำเนินการโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี/เงินสะสม ณ ธันวาคม 2555
   --> ตารางปฏิบัติงานรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายชื่อประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปรับปรุ่งล่าสุด 15 ธันวาคม 2557
   Facebook ข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
    กำหนดการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการรายใหม่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อเป็นข้อมูลดำเนินการเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ปีงบประมาณ2559 ระหว่างวันท 1- 30 พฤศจิกายน 2557
    แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    หนังสือมอบอำนาจสำหรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    หนังสือมอบอำนาจสำหรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการชุมชนศรีหมวดเกล้าสุขภาพดี ปลอดสารเคมี ใช้สมุนไพร
อสม.ชุมชนศรีหมวดเกล้า ได้จัดทำโครงการชุมชนศรีหมวดเกล้าสุขภาพด..
การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล..
การอบรมตามโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง (จปฐ) ปี 2558
ประมวลภาพการอบรมตามโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง (จปฐ) ป..
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาล..
สภากาแฟจังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 07.30 น. นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาล ป..
ประมวลภาพการเลือกตั้งประธานชุมชน
ประมวลภาพการเลือกตั้งประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครจำ..
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดผาลาดนายอม..
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 18.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านบุญเกิดนาย..
รับมอบปฏิทินและของที่ระลึก
วันนี้ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ..
เชิญรับฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน
 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนชุมชน
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ขอสนับสนุนให้   ลด   ละ   เลิก   อบายมุข  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  5  ธันวาคม  2557
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร    ขอเชิญร่วมชมและรวมเชียร์แข่งขันฟุตซอลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจำปี 2558
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  รับสมัครผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชน
 
ประกาศสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557
 
รายละเอียดการประกวดแข่งขันในโครงการงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา เทศบาลเมืองเขลางค์นครปี 2557)
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  รับสมัครผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชน
 
งานศูนย์เครื่องจักรกล กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงหินคลุก พร้อมเกรดบดอัดถนน บ้านหนองปล้อง ตามคำร้องที่ส่งมา ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557
 
งานศูนย์เครื่องจักรกล ปรับพื้นที่ชุมชนสันติภาพ   วันที่ 2 ธันวาคม 2557
 
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก? ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด? ซอย? 3? หมู่ที่? 2? ตำบลพระบาท? อำเภอเมืองลำปาง? จังหวัดลำปาง
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก? ภายในชุมชนหนองหัวหงอก? หมู่ที่? 9? ตำบลชมพู? อำเภอเมือง? จังหวัดลำปาง
 
  

      วันรัฐธรรมนูญ
       การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ นับว่ามีความสำคัญเป็...
  
  

      วันปิยมห...

 พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระ...

  
     
  

      วันเข้าพ...
วันเข้าพรรษา 2557   Buddhist Lent Day   วันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
  
  

      วันอาสาฬ...
       วันอาสาฬหบูชา 11 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา 2557 วันอาสาฬหบูชา ประวัติ อาสาฬหบูชา วันสำคัญ วั...
  
  

      คำทักทายประเทศสม...
รู้เท่า...ก้าวทัน ประชาคมอาเซียน กับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร วันนี้นำเสนอ คำทักทายประเทศสม...
  
  

      24 มิถุนายน วันเปลี...
        วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตรงกับ 24 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันที่คณะราษฎรได้...
  

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ชะลอการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร


  ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประกาศวันเวลาและสถานที่การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6)

  ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประกาศวันเวลาและสถานที่การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6)


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6)

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6)


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านช้าง ซอย ๓ และจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง (ตะวันออก) จำนวน ๒ โครงการ

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านช้าง ซอย ๓ และจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง (ตะวันออก) จำนวน ๒ โครงการ


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ซอย ๑,๒,๓,๔

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ซอย ๑,๒,๓,๔


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ซอย ๑,๒,๓,๔

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ซอย ๑,๒,๓,๔ 
ความเคลื่อนไหว 7 วันย้อนหลัง
รายการ
จำนวน
ข่าวประชาสัมพันธ์
1
ข่าวกิจกรรม
11
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
2
จัดซื้อจัดจ้าง
2