Untitled Document
Untitled Document
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 
 
  
 
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์ในวันนี้สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เดิม
Click Here to get Free Counter
เริ่มนับวันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๔๙

   เชิญชวนแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร    สายตรงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 054-223701
นโยบายนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
    ภาพข่าวเยี่ยมผู้สูงอายุ   ข่าวแก๊สชีวภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานการดำเนินการโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี/เงินสะสม ณ ธันวาคม 2555
   --> ตารางปฏิบัติงานรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายชื่อประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปรับปรุ่งล่าสุด 16 เมษายน 2558
   Facebook ข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
    การอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหารว่าง การถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558

ดำหัวผู้ว่าฯ
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลา..
ดำหัวรองผู้ว่าฯ
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเข..
ดำหัวท้องถิ่นจังหวัด
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขล..
ดำหัวรองผู้ว่าฯ
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขล..
ดำหัวปลัดจังหวัด
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเข..
ดำหัวนายอำเภอเมืองลำปาง
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเข..
โครงการ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดงานปี๋ใหม่เมืองอย่างยิ่งใหญ่ มีประชา..
เทศบาลคาร์บอนต่ำ
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนต..
ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อเตรียม..
เชิญรับฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครเชิญชวนร่วมรับบริการเทศบาลเคลื่อนที่   ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
 
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยวิสามัญ 
 
งานฮ่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจำปี 2558
 
รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  รับสมัครผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชน
 
งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
 
แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี  ๒๕๕๘  ในเขตตำบลกล้วยแพะ
 
งานศูนย์เครื่องจักรกล  กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดำเนินขุดลอกขยายคลองส่งน้ำ ชุมชนบ้านร้อง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
 
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสันติภาพ ซอย 6 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านป่าแลว  2  หมู่ที่  7  ตำบลพระบาท  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง
 
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
  

      โรคลมแดด
      >>> คลิกอ่านรายละเอียดด้านล่าง
  
     
  

      โรคปากและเท้าเปื...
        คลิกอ่านบทความด้านล่าง >>>
  
  

      โรคพิษสุนัขบ้า
        โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรั...
  
  

      วันมาฆบูชา 2558 
ประวัติวันมาฆาบูชา  2558


  
  

      วันรัฐธรรมนูญ
       การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ นับว่ามีความสำคัญเป็...
  
  

      วันปิยมห...

 พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระ...

  
ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  (ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ)

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  (ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ)


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก)

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก)


ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยวิสามัญ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยวิสามัญ


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฝายน้ำล้น ภายในชุมชนบ้านแม่กืย

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฝายน้ำล้น ภายในชุมชนบ้านแม่กืย


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกลางทุ่ง

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกลางทุ่ง


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง (ตะวันตก)

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง (ตะวันตก) 
ความเคลื่อนไหว 7 วันย้อนหลัง
รายการ
จำนวน
ข่าวกิจกรรม
6
จัดซื้อจัดจ้าง
2