Untitled Document
Untitled Document
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 
 
  
 
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์ในวันนี้สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เดิม
Click Here to get Free Counter
เริ่มนับวันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๔๙

   เชิญชวนแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร    สายตรงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 054-223701
นโยบายนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
    ภาพข่าวเยี่ยมผู้สูงอายุ   ข่าวแก๊สชีวภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานการดำเนินการโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี/เงินสะสม ณ ธันวาคม 2555
   --> ตารางปฏิบัติงานรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายชื่อประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปรับปรุ่งล่าสุด 16 เมษายน 2558
   Facebook ข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน
โครงการการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บรรยากาศงานวันต่ดต้านยาเสพติดโลก
งานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนครุภัณฑ์กลุ่มอาชีพ
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้สนับสนุน
สนับสนุนครุภัณฑ์กลุ่มอาชีพ
นายไฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้น..
ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยตำบล
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธาน..
เทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 5
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 17.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตร..
เยี่ยมพี่น้องประชาชน
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง..
โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา (โครงการต่อเนื่อง)บ้านซ่อมแซม ราย นางปัน ไชยวงค์ ชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตร..
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2558
23 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะก..
เชิญรับฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน
 
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ขอความอนุเคราะห์รถบันไดหอน้ำ ขนาด 32 เมตร ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครเชิญชวนร่วมรับบริการเทศบาลเคลื่อนที่ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน  ครั้งที่  5   ประจำปี  2558
 
ขอเชิญชวนผู้สนใจประสงค์เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ
 
ย้ายเครื่องสูบน้ำ จุดบ้านหนองหัวหงอก
 
เผ่าได้ทุกเวลา
 
เหตุวาตภัยที่ผ่านมา ในเดือนพฤษภาคม 2558
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับชาวตำบลกล้วยแพะ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจัด ?งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ?
 
งานศูนย์เครื่องจักรกล  กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดำเนินขุดลอกขยายคลองส่งน้ำ ชุมชนบ้านร้อง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
 
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสันติภาพ ซอย 6 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านป่าแลว  2  หมู่ที่  7  ตำบลพระบาท  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง
 
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
  

      ระวังสัตว์เลี้ยง-...
      >>> คลิกอ่านรายละเอียดด้านล่าง
  
  

      โรคลมแดด
      >>> คลิกอ่านรายละเอียดด้านล่าง
  
     
  

      โรคปากและเท้าเปื...
        คลิกอ่านบทความด้านล่าง >>>
  
  

      โรคพิษสุนัขบ้า
        โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรั...
  
  

      วันมาฆบูชา 2558 
ประวัติวันมาฆาบูชา  2558


  
  

      วันรัฐธรรมนูญ
       การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ นับว่ามีความสำคัญเป็...
  
ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (3 ตำแหน่ง)

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (3 ตำแหน่ง)


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ 3 ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล 3-5 

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานที่เร่ิมต้นจากระดับ 3 ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล 3-5 


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั้วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจะแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผดด.)

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั้วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจะแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผดด.)


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  ภายในชุมชนบ้านกาดใต้

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกาดใต้


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาระบบประปาหมู่่บ้าน  ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาระบบประปาหมู่่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด 
ความเคลื่อนไหว 7 วันย้อนหลัง
รายการ
จำนวน
ข่าวประกาศ
2
ข่าวกิจกรรม
11