Untitled Document
Untitled Document
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 
 
  
 
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์ในวันนี้สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เดิม
Click Here to get Free Counter
เริ่มนับวันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๔๙

   เชิญชวนแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร    สายตรงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 054-223701
นโยบายนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
    ภาพข่าวเยี่ยมผู้สูงอายุ   ข่าวแก๊สชีวภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานการดำเนินการโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี/เงินสะสม ณ ธันวาคม 2555
   --> ตารางปฏิบัติงานรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายชื่อประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปรับปรุ่งล่าสุด 24 ตุลาคม 2557
   Facebook ข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
    กำหนดการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการรายใหม่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อเป็นข้อมูลดำเนินการเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ปีงบประมาณ2559 ระหว่างวันท 1- 30 พฤศจิกายน 2557
    แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    หนังสือมอบอำนาจสำหรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    หนังสือมอบอำนาจสำหรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ร่วมงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า
มื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบั..
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบ..
กำหนดแนวทางป้องกันไฟป่าดอยพระบาท
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศ..
กำหนดแนวทางป้องกันไฟป่าดอยพระบาท
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศ..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครรังสิต
นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมือง..
โครงการสร้างเสริมศักยภาพการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
วันที่25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00น. นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัต..
ประชุมผู้นำชุมชนครั้งที่ 1/2558
นายอมร ทองประดิษฐ์ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เ..
เปิดการประชุมเสวนาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรฯ
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.15 น. นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาล ..
ร่วมเปิดโครงการ
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัต..
เชิญรับฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  รับสมัครผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชน
 
ประกาศสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557
 
รายละเอียดการประกวดแข่งขันในโครงการงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา เทศบาลเมืองเขลางค์นครปี 2557)
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  รับสมัครผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชน
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการรายใหม่
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพรายใหม่แล้ววันนี้
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานประเพณี?ล่องสะเปา จาวบ้านฟ่อน ประจำปี 2557? สืบสานงานประเพณีหลังออกพรรษา  1 วัน
 
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก? ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด? ซอย? 3? หมู่ที่? 2? ตำบลพระบาท? อำเภอเมืองลำปาง? จังหวัดลำปาง
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก? ภายในชุมชนหนองหัวหงอก? หมู่ที่? 9? ตำบลชมพู? อำเภอเมือง? จังหวัดลำปาง
 
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด ซอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท
 
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท
 
  

      วันปิยมห...

 พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระ...

  
     
  

      วันเข้าพ...
วันเข้าพรรษา 2557   Buddhist Lent Day   วันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
  
  

      วันอาสาฬ...
       วันอาสาฬหบูชา 11 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา 2557 วันอาสาฬหบูชา ประวัติ อาสาฬหบูชา วันสำคัญ วั...
  
  

      คำทักทายประเทศสม...
รู้เท่า...ก้าวทัน ประชาคมอาเซียน กับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร วันนี้นำเสนอ คำทักทายประเทศสม...
  
  

      24 มิถุนายน วันเปลี...
        วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตรงกับ 24 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันที่คณะราษฎรได้...
  
  

      วันจักรี  
         ในทุกๆ วันที่ 6 เมษายน ของทุกปีนั้นถือเป็นสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย นั่นคือ วั...
  

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ชะลอการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร


  ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประกาศวันเวลาและสถานที่การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6)

  ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประกาศวันเวลาและสถานที่การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6)


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6)

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6)


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ซอย ๑,๒,๓,๔

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ซอย ๑,๒,๓,๔


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์วารสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์วารสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านช้าง ซอย ๓ และจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง (ตะวันออก) ่จำนวน ๒ โครงการ

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านช้าง ซอย ๓ และจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง (ตะวันออก) ่จำนวน ๒ โครงการ 
ความเคลื่อนไหว 7 วันย้อนหลัง
รายการ
จำนวน
ข่าวประกาศ
2
ข่าวกิจกรรม
8
จัดซื้อจัดจ้าง
3