Untitled Document
Untitled Document
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 
 
  
 
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์ในวันนี้สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เดิม
Click Here to get Free Counter
เริ่มนับวันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๔๙

   เชิญชวนแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร    สายตรงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 054-223701
นโยบายนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
    ภาพข่าวเยี่ยมผู้สูงอายุ   ข่าวแก๊สชีวภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานการดำเนินการโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี/เงินสะสม ณ ธันวาคม 2555
   --> ตารางปฏิบัติงานรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายชื่อประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปรับปรุ่งล่าสุด 23 มีนาคม 2558
   Facebook ข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
    การอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหารว่าง การถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558

ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อเตรียม..
ภาพกิจกรรมพิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เรียนศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธาน..
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลพระบาท
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครได้เป็นประธานใ..
โครงการเครือข่าย บ้าน/วัด/โรงเรียน ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก
27 มีนาคม พ.ศ.2558 โครงการเครือข่าย บ้าน/วัด/โรงเรียน ร่วมใจต้านภัยไข้..
พิิธีเปิดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหารว่าง การถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รุ่นที่ 2
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานใ..
การปิดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหารว่าง การถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รุ่นที่ 1
การปิดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหารว่าง การถนอม..
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในเขต รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า และโครงการขับเคลื่อน นโยบาย การพัฒนาการดูแลสุขภาพฯ เขต รพสต.บ้านโทกหัวช้าง
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2558 นายบันเทิง วสันทนา สาธารณสุขอำเภอเมือ..
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหารว่าง การถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์
นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประ..
การประชุมผู้นำชุมชนครั้งที่ 3/2558
นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประ..
เชิญรับฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน
 
งานฮ่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจำปี 2558
 
รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  รับสมัครผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชน
 
งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
 
แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี  ๒๕๕๘  ในเขตตำบลกล้วยแพะ
 
แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี  ๒๕๕๘  ในเขตตำบลพระบาท
 
ประกาศสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุม ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ , วันเริ่มและระยะเวลาของสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
 
งานศูนย์เครื่องจักรกล  กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดำเนินขุดลอกขยายคลองส่งน้ำ ชุมชนบ้านร้อง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
 
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสันติภาพ ซอย 6 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านป่าแลว  2  หมู่ที่  7  ตำบลพระบาท  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง
 
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
     
  

      โรคปากและเท้าเปื...
        คลิกอ่านบทความด้านล่าง >>>
  
  

      โรคพิษสุนัขบ้า
        โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรั...
  
  

      วันมาฆบูชา 2558 
ประวัติวันมาฆาบูชา  2558


  
  

      วันรัฐธรรมนูญ
       การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ นับว่ามีความสำคัญเป็...
  
  

      วันปิยมห...

 พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระ...

  
     
ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นครเมืองเขลางค์นคร   เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  (นักบริหารงานทั่วไป 6) )

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นครเมืองเขลางค์นคร   เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  (นักบริหารงานทั่วไป 6) )


เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับ วัดโทกหัวช้าง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก)

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก)


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดใต้

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดใต้


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  จำนวน  ๒  รายการ

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ 
ความเคลื่อนไหว 7 วันย้อนหลัง
รายการ
จำนวน
ข่าวประชาสัมพันธ์
1
ข่าวประกาศ
1
แผนพัฒนา3ปี
2
แผนการพัฒนา
1
ข่าวกิจกรรม
6
สาระน่ารู้
1
จัดซื้อจัดจ้าง
2